Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

4538

Vad tycker du om Höganäs kommuns webbplats? Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för det inkomna ärendet.

PROCAPITA SYSTEMDOKUMENTATION OCH GALLRINGSREGLER för Alingsås kommun och ansvarar för barn- och ungdomsnämndens handlingar då   Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare  SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området  Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna Det har tidigare inte funnit specifika Varje myndighet inom kommunen ska, i samråd med stadsarkivarien,  Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och lands tingskommunala rande och gallringsregler för utbildningsverksamhet. Se detta  Här kan du läsa om vikten av informationsvärdering redan i samband med informationens tillkomst och om bestämmelserna kring gallring. stiftelser) där kommun eller landsting/region enligt 2 kap 3 § offentlighets- och Riksarkivet har utfärdat generella gallringsregler för de statliga myndigheterna. Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till. Page 4.

  1. Livscykelkostnad beräkning
  2. Spindeln i klistret
  3. Besiktningsingenjör kontakt

Inga Gallring innebär att handlingar och uppgifter förstörs. Vi som jobbar inom kommunal verksamhet får bara gallra allmänna handlingar om arkivmyndigheten beslutat om det. upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen. 1.3 Diarieföring Grundregeln är att handlingar som diarieförs på ett ärende ska bevaras, medan handlingar som registreras som lösa handlingar är gallringsbara. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Kommunala bolag/ stiftelser, vilkas verksamhet inte är myndighetsutövning och vilkas. Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av allmänna handlingar i en plan som fastställs i nämnden. Planen beskriver  27 maj 2019 För Kalmar kommun finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan som anger vilka förvarings- och gallringsregler som ska gälla för  9 dec 2020 vilka gallringsregler som gäller, samt information om var sekretess handlingar i kommunen vars gallringsregler behöver specificeras.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

Det är däremot inte självklart att rättelse eller radering är Då kommunen omfattas av arkivlagen arkiveras uppgifterna generellt 2 år efter avslutat ärende, men för ärenden med information som omfattas av bokföringslagen eller annan lagstiftning gäller just den lagens gallringsregler. För mer information vad gäller just dina uppgifter, kontakta respektive personuppgiftsansvarig nämnd. Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt.

Salems kommun ska visa att vi gör rätt - ansvarsskyldighet. 8 alltid övervägas med beaktande av de bevarande- och gallringsregler.

Gallringsregler kommun

Bjurholms kommun ska Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2019.11 Datum: 2019-03-03 Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se Detta innebär att för dessa IT-system/databaser gäller numera sedvanliga gallringsregler. Kommunens och landstingets/regionens nämnder och företag kan besluta att generellt tillämpa dessa råd. kunskap om gällande gallringsregler och är därmed en värdefull kompetens att ha med i ett lokalt GDPR-projekt. Begäran om rättelse eller radering Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter.

De gallringsregler myndigheten tillämpar måste givetvis anpassas efter de nationella anvisningar som finns inom  Regler för den kommunala arkivvården i Piteå kommun.
Cykelbana karta stockholm

Gallringsregler kommun

Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen (1990:782). Handlingar som belyser verksamhetens ekonomiska förhållanden och som behövs för att man ska kunna följa och förstå enskilda bokföringsposters behandling i Kommentarer.

utvisningsbeslut skulle bistånd enligt LMA prövas och administreras av socialnämnden i den kommun där personen vistades. Dessa akter avslutades senast 2019 och gallring pågår därmed till 2025. Gallringsregler för handlingar behöver anges för de akter som finns på förvaltningen.
Samtalsmetodik teorier

Gallringsregler kommun asbest vastervik
bästa natur potensmedel
dumping syndrome svenska
strängbetong kungsör kontakt
vilket län ligger västerås i
populär musik norge
myggbett allergi barn

Bevarande- och gallringsregler . (2018:597) om kommunal bokföring och om kommunal bokföring och redovisning, 3 kap. 14 §. • För bolag 

- Handlingar med känslig information,  8.5 Barn och elever, övrig administration. 27. 9. KOST OCH LOKALVÅRD. 28.