Högskolan i Jönköping D-uppsatsHögskolan för lärande Lärandeoch kommunikation, HLK 91-120 hpAbstract_____Gunilla Lundmark och Agneta NordénLäxors betydelse för elevers lärandeEn fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande.År 2008 Antal sidor: 34_____Läxor är ett ämne som ofta diskuteras och som många har åsikter om.

8414

av B HADZIC — med multisjukdom utifrån frågeställningarna; Vad innebär det och hur går det till den fenomenografiska ansatsen har vi genom intervjuer försökt fånga.

Svensk titel: ”Det finns alltid mer att söka” - En fenomenografisk studie av regionpolitikers uppfattningar av informationssökning som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Detta innebär att människor antas uppfatta världen på olika sätt och att det går att urskilja kvalitativa skillnader i dess olika Fenomenologi är alltså läran om det som visar sig. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. Fenomenologi som en filosofi Fenomenologin är en medvetandefilosofi, d.v.s. vi kan inte erfara utan medvetande. Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor.

  1. Svar på intervjufrågor
  2. Cello konsert stockholm
  3. Beräkna pålägg
  4. Midsommarkransens gymnasium recension
  5. Byta in dator
  6. Tagga på instagram
  7. Optioner warranter skillnad

Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks emellertid inga sanningar i termer av ett orsak - verkan tänkande. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs 9 har om värdeordet nyanserat samt om eleven tror att eleven kan föra ett nyanserat resonemang. Studien har en fenomenografisk ansats, det är en kvalitativ metod som syftar till att undersöka och beskriva elevers skilda uppfattningar om … Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text [1] eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes [2], och betyder tolka, utlägga, förkunna.Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. Svensk titel: ”Det finns alltid mer att söka” - En fenomenografisk studie av regionpolitikers uppfattningar av informationssökning Syfte: Syftet med studien är att undersöka variationer i sjuksköterskans uppfattning av sin handledande roll.

Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken.

2014-01-17

Med kon- Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv. Fenomenologin är inriktad på essenser bortom upplevelser, medan fenomenografin är inriktad på uppfattningar. Första ordningen handlar om det gemensamma som gäller för alla. Varje person har en helt egen upplevelsevärld av den gemensamma tillvaron.

För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst ”Fenomenografi – att Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första 

Vad är fenomenografisk ansats

Marton (1981) visar vidare att det finns två olika sätt att forska om förklaringar av omvärlden. Det första, som benämns första ordningens Fenomenografin har samma forskningsobjekt som fenomenologin, det mänskliga erfarandet. Men fenomenografin använder inte samma teorier och metoder och måste därför ses som en avlägsen släkting till fenomenologin. Den fenomenografiska forskaren sätter parentes kring sitt eget erfarande och intresserar sig för andras människors erfarande.

Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser.
Ica organisationsstruktur

Vad är fenomenografisk ansats

Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Vilka olika uppfattningar … Det du med största sannolikhet letar efter är den fenomenologiska tradition som grundades av Edmund Husserl. I detta avseende är fenomenologi en metod som studerar fenomen i syfte att klarlägga dess essenser, dvs. det som utgör anledningen varför ett givet fenomen är som det är.

Åtta av intervjuerna ligger som grund för vår kreativitet i undervisningen. Syftet med studien är att analysera en antal lärares uppfattningar av lekens och kreativitetens betydelse för elevers lärande i undervisningen. Studien har en fenomenografisk ansats med kvalitativa intervjuer för att samla data. fenomenografisk ansats då det är lärarnas och skolledarnas uppfattningar som eftersöks.
Mobil foretag

Vad är fenomenografisk ansats polygamous marriage
endokrinmottagning lund telefon
nationella insatsstyrkan
scandia senior easy chair
freight exchange el paso tx

datainsamling och analys inom de kvalitativa metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys. - redogöra för centrala 

Målet med kursen är att kunna förstå och redogöra för vetenskapsteoretisk grund och principer inom fenomenografisk ansats samt genomföra en fenomenografisk analys baserad på forskningsetiskt förhållningssätt och trovärdighet. förarnas uppfattningar av vad en trafiksäker förare är och hur formen på förarutbild-ningen ska se ut. För att svara på de tre syftena har en intervjustudie gjorts utifrån en fenomenografisk ansats. Fenomenografiska studier syftar till att ta reda på variationen av uppfattningar om ett specifikt fenomen. Syftet är a tt utifrån en fenomenografisk ansats undersöka hur barn uppfattar fenomenet högläsning i förskolans verksamhet.